Meet the Wheaton College Mock Trial All Americans!

2013 All American McNair Nichols

McNair Nichols

2013 Nationals (Washington DC)

Attorney, 24 ranks

Ruth Joyce

2014 Nationals (Orlando)

Witness, 25 ranks

2015 and 2016 All American Jasmine Stein

Jasmine Stein

2015 Nationals (Cincinnati)

Attorney, 23 ranks

2016 Nationals (Greenville)

Attorney, 43 ranks Prosecution, 40 ranks Defense

Gianna Lazzaro (W) & Joe Gross (A)

2021 Nationals (Zoom)

Witness, 31 ranks / Attorney, 35 ranks